“Kapital Bank” işçi axtarır – VAKANSİYA

Kapital Bank namiz ə dl ə ri İnsan Resurslarının İdar ə edilm ə si Departamentind ə Layih ə Meneceri v ə zif ə sin ə müraci ə t etm ə kl ə peş ə kar komandanın üzvü olmağa d ə v ə t edir. Öhd ə likl ə r Prosesl ə rin qiym ə tl ə ndirilm ə si v ə inkişaf etdirilm ə si daxil olmaqla İnsan Resurslarının İdar ə Edilm ə si üzr ə layih ə planlarının hazırlanması, yenil ə nm ə si, koordinasiya v ə idar ə edilm ə si; İnsan Resurslarının İdar ə edilm ə si üzr ə layih ə qrupunun toplanılması, rolların mü ə yy ə nl ə şdirilm ə si, tapşırıqların prioritetl ə şdirilm ə si, n ə tic ə l ə rin t ə hlili, d ə yişiklikl ə rin test edilm ə si, müvafiq h ə ll yolları üçün t ə klif v ə q ə rarların verilm ə si, n ə tic ə l ə rin aidiyyatı strukturlarla bölüşülm ə si; Layih ə l ə rin idar ə edilm ə si istiqam ə tind ə tövsiyy ə olunan proses d ə yişiklikl ə ri il ə bağlı hey ə t üzvl ə ri v ə funksional r ə hb ə rl ə rl ə ə m ə kdaşlığın qurulması; D ə yişiklikl ə rin idar ə olunması v ə kommunikasiyası istiqam ə tind ə ə m ə kdaşlığın qurulması; Uğurlu t ə crüb ə nin t ə minatı kimi bilik, proses v ə texnologiyanın optimal ş ə kild ə t ə tbiq edilm ə si üçün tövsiyy ə l ə rin verilm ə si. T ə l ə bl ə r Ali t ə hsil; İnsan Resurslarının İdar ə edilm ə si üzr ə geniş iş t ə crüb ə si; Ə la ünsiyy ə t bacarıqları; Az ə rbaycan, rus v ə ingilis dill ə rind ə s ə lis ünsiyy ə t bacarığı; İstedadların İdar ə Olunması, F ə aliyy ə tin Qiym ə tl ə ndirilm ə si v ə s. üzr ə t ə crüb ə arzuolunandır; Layih ə l ə rin idar ə edilm ə si üzr ə t ə crüb ə arzuolunandır. CV-l ə rinizi, m ö vzu hiss ə sind ə " Layih ə Meneceri " qeyd etm ə kl ə [email protected] e-mail ünvanına gönd ə r ə bil ə rsiniz.